0 (312) 432 12 02
Tüzük
Şebinkarahisar ve Çevresi Kalkınma, Dayanışma ve Kültür Vakfı Resmi Senedinin 25. Maddesinde öngörülen “Vakıf Tüzüğü” maddelerden oluşur ve vakfın yönetimi bu içtüzük kurallarına göre görevlerini yerine getirir;

Madde 1 :
Şebinkarahisar ve Çevresi Kalkınma, Dayanışma ve Kültür Vakfı çalışmaları yapar.
a) Şebinkarahisar ve çevresinin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, turizm, spor vs sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmaları bizzat yapmak, bu çalışmalara yardımcı olmak, öneriler hazırlamak, bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla destekleyerek çözüme kavuşturmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek.
b) Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yaptırmak.
c) Seminer, konferans ve toplantılar ile eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek veya başka kuruluşlarca düzenlenen bu gibi toplantılara katılmak veya temsilci göndermek.
d) Gayesine uygun olarak ve mevzuat dairesinde her nevi eğitim, öğretim ve kültür, sağlık, dinlenme tesisleri ve huzur evleri kurmak ve işletmek.
e) Öğrencilere burs vermek.
f) Amacına uygun olarak her türlü yayın ve reklam yapmak.
g) Gelir sağlamak amacı ile malvarlığından çeşitli şirketler, bankalar veya kamuya ait kuruluşlardan hisse senedi, ortaklık payı satın alma iştirak etmek, gerekirse ticari amaç taşımayan işletmeler kurmak.
h) Şebinkarahisar ve çevresinin her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerini, folklör, el sanatları ve turistik yörelerinin tanıtılması çalışmalarını yapmak.
I) Hemşehrilerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve genel idare ve kuruluşlarla vakfın amacına uygun faaliyetler ve temaslarda bulunmak.
k) Kanuni şartlara uygun olarak bağış, vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar, satın alma, kiralama suretiyle taşınmaz malvarlığı edinme ve kullanmak, satmak, kiraya vermek, bu suretle elde edilecek gelirleri tahsil etmek, sarfetmek, bu suretle edinilen malvarlığının ve gelirlerini başka yatırımlarda kullanmak, bunlarla ilgili bütün işlemleri ve sözleşmeleri yapmak.
l) Kanunda ve resmi senette gösterilen görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak.

Madde 2 :
Vakfın organları şunlardır;
a) Kurucular Kurulu,
b) Mütevelli Heyeti,
c) Yönetim Kurulu,
d) Denetçiler,
e) Disiplin Kurulu,

GENEL KURUL
Madde 3 :Vakfın Genel Kurulu, Vakıf Resmi Senedin’de listede ad, soyad ve adresleri belirtilen kurucularla, Resmi Senedin 14. Maddesinde yazılı şekilde bu sıfatı kazananlardan oluşur.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANTISI
Madde 4 : Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun veya üyelerden 1/5’inin çağrısı üzerine ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.
Toplantıya iştirak edemeyecek olan üye, üyelerden herhangi birine vereceği yazılı vekaletname ile kendisini temsil ettirebilir, oy kullanabilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 5 :
a) Vakıf senedinin 14. Maddesi gereğince boşalan kurucu üyelerin yerine seçim yapmak,
b) Yönetim Kurulunun getireceği önerileri inceleyip görüş belirtmek,
c) Vakfın genel durumu hakkında görüş bildirmek,

MÜTEVELLİ HEYET
Madde 6 : Mütevelli heyet, vakıf kurucuları ve ile Vakıf senedinin 15. Maddesinin 2. Bendinde yazılı üyelerden oluşur.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7 : Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır ;
a) Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışma ve çabaları programa alıp, yürütülmesini izlemek ve denetlemek,
b) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunu seçmek, aklamak, çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde görevden almak,
c) Vakfa üye ve onursal üye seçmek,
d) Vakıf Yönetim Kurulunun hazırlayacağı tüzük, yönetmelik taslaklarını inceleyip onaylamak ve yürürlüğe sokmak, gerektiğinde bunları değiştirmek.
e) Şube Yönetmeliğine uygun olarak vakfın şubelerinin açılmasını karara bağlamak,
f) Vakıf yönetimince hazırlanan bütçe ve kadrolara son biçimini vermek ve vakıfta çalışacakların ücret düzeyini, yolluk miktarını saptamak, gerektiğinde bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Vakıf senedinde gösterilen diğer işleri yapmak.

MÜTEVELLİ HAYATİN TOPALNTISI
Madde 8 :
Mütevelli Heyet yılda bir kere Aralık ayında toplanır. Yönetim Kurulunun kararı veya üyelerden 1/5’inin yazılı talebi ile olağanüstü toplanır. Toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce taahhütlü mektupla üyelere duyurulur.
Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkanvekili ve iki katip üye seçilir.
Kararlar, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

YÖNETİM KURULU
Madde 9 :
a) Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıl olup, mütevelli heyetçe gizli oy yöntemiyle seçilir.
b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve Sayman Üye seçer.
Asil üyeliklerde boşalma halinde oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Yedek üyelerin oylarında eşitlik olması halinde kura usulü uygulanır.
c) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10 : Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Vakfı temsil etmek ve yönetmek,
b) Mütevelli Heyet kararlarının uygulanmasını sağlayarak vakfın amacına erişmeyi erçekleştirmek, gerek vakıf senedinde belirlenen hususlarda gerekse mütevelli heyetçe verilecek görevlerin yerine getirilmesinde gerektiğinde komisyonlar oluşturmak, bu komisyonların faaliyetlerini izlemek ve faaliyeti hakkında bilgi almak, gerektiğinde yol göstermek, uyarılarda bulunmak, komisyonlarca alınacak kararları onaylamak.
c) Her takvim yılı uygulanmak üzere Vakıf Bütçe Tasarısını hazırlayıp Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
d) Vakıf Yönetmeliklerini hazırlayarak Mütevelli Heyetçe son biçimi verilmek üzere sunmak, Yönetmeliklere göre yönergeleri hazırlamak,
e) Vakıf İçtüzüğüne uygun biçimde çalışmaları yürütme,i görevleri almak, görevlerine son vermek, üyelerden toplanacak aidat miktarlarını belirlemek, aidatları ve diğer gelirleri toplayıp giderleri yapmak, ilgili defter ve kayıtları düzenli tutmak, paraları bankalarda korumak ve yararını arttırmak, bağışları kabul etmek, oluşturulacak komisyonların görevlerini gerektiğinde sona erdirmek, tüm işlemleri yürütmek.
f) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak ve toplantıların yapılmasına yardımcı olmak,
g) Her takvim yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğüne vakfın malvarlığı hakkında bilgi vererek katılma payını ödemek,
h) Kanun ve vakıf resmi senedi tarafından verilen diğer görev ve yetkilerini kullanmak.

DENETÇİLER
Madde 11 : Denetçiler, Mütevelli Heyetçe kendi arasından 3 yıl süre için 2 asıl ve 2 yedek üye olarak seçilir. Asıl denetçilerde boşalma halinde oy sırasına göre yedek denetçi çağrılır. Oylarda eşitlik var ise kura usulü uygulanır.
Denetçiler en az 6 ayda bir vakfın hesaplarını, ilgili defter ve kayıtlarını, tüm gelir ve giderlerini denetler.
Vakıf amaçlarına, kararlara ve muhasebe esaslarına aykırı durumları Yönetim Kuruluna bildirir. Faaliyetlerle ilgili olarak her yıl Mütevelli Heyete rapor verir.

DİSİPLİN KURULU
Madde 12 : Disiplin Kurulu Mütevelli Heyetin kendi arasından 3 yıl süre için seçtiği 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulunun kendi arasından seçtiği iki temsilci de katılır.
Disiplin Kurulu kendi arasından 1 başka ve 1 raportör seçer.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 13 : Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Disiplin Kurulu, vakfın amaçları ve menfaatine aykırı davranan üyeler ile ilgili inceleme ve tahkikatlara yetkilidir.
b) İhtar, üyelikten geçici çıkarma veya sürekli uzaklaştırma kararı verebilir.

VAKFIN İÇ DENETİMİ VE MUHASEBESİ
Madde 14 : Vakfın iç denetim ve Muhasebesinde şu esaslar uygulanır.
a) Vakıf merkezi ve şubelerinde iç denetim Başkan, Genel Sekreter ve Sayman Üte tarafından yapılır.
b) Genel Kurulca seçilen Denetçiler vakıf hesaplarını her an denetleyebilir.
c) Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu denetlemeyi uzman kişiler yaptırabilir.
d) Vakfın parası Vakıflar Bankası ve Ulusal Bankalarda saklanır. Yönetim Kurulu paranın
nemalandırılması için Devlet Tahvili, Hazine Bonosu türü kıymetli evrak alabilir, vadeli hesap açabilir.
e) Bankalar, posta çekleri ve diğer tüm kuruluş ve kişilere ait ödemeler ile çek düzenleme iki Yönetim Kurulu üyesinin imzası ile yapılır.
f) Yönetim Kurulu, ivedi olan işleri ve olağan harcamaları karşılamak ve günlük gelirleri korumak amacıyla her yıl bir limit tayin eder. Fazlası her gün bankaya yatırılır.
g) Her türlü ödeme fatura, makbuz veya tediye fişi karşılığı yapılır. Ödemeler Yönetim Kurulunun kabulüne bağlıdır.
h) Alındı makbuzları vakfın damgası ve mührünü taşır. Alındı makbuzlarını Yönetim Kurulunca yetki verilen kişiler düzenler ve ad soyadlarını yazarak imza ederler.
I) Genel Sekreter aynı zamanda ödeme amiridir.
Ödemeye ait vesikaların kaydedildiği föylerde saymanın “görüldü” ve ödeme amirinin “uygundur” yazıları ve imzaları bulunur.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 15 : Vakfın gelirleri şunlardır ;
a) Katılma payları ve aidatlar,
b) Bağışlar,
c) Taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım-satımından, kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.
d) Vakıf senedinde ve bu tüzükte yazılı diğer işlem ve çalışmalar sonucu sağlanan gelirler.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 16 : Vakfın tutacağı defterler şunlardır;
a) genel Kurul Defteri,
b) Yönetim Kurulu Defteri,
c) Denetçiler Defteri,
d) Muhasebe Defteri,
e) Bağış Makbuzları Kayıt Defteri,
f) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
g) Gerekli görülen diğer defter ve dosyalar.

VAKFIN MÜHÜR VE AMBLEMİ
Madde 17 :
a) Vakfın mühürü, birinin çapı 3.5, diğerinin çapı2.5 cm. olan içi 2 çember arasında kalan bölüme “Şebinkarahisar Vakfı” yazılı, ortadaki boşlukta Şebinkarahisar Kalesinin resmi ve Kale resminin altında “Ankara 1993” yazıları bulunan ve aşağıda gösterilen mühürdür.
Şubeler için alt tarafa şube ismi ve kuruluş tarihi yazılarak yaptırılan aynı mühür kullanılır.
b) Vakfın amblemi, yukarıda mühür fırkasında belirtilen resimle aynı biçimde ve çevresinde “Şebinkarahisar Vakfı” yazılı yazıdan daha büyük boyda yapılanıdır.

SON HÜKÜMLER
Madde 18 :
a) Vakfın merkezi Ankara’dadır. Gerekli durumlarda yurt içinde şube ve temsilcilikler, yurt dışında temsilcilikler kurabilir.
b) Vakıf 903 sayılı yasa ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili resmi kuruluşların denetimine tabidir.
c) Vakıf Senedinde açık hüküm bulunmadığı hallerde ilgili yasa hükümleri uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Madde 19 : Vakıf, herhangi bir nedenle amacını gerçekleştiremez duruma düşer ise, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının ¾ çoğunluğu ile vakfın son bulmasına karar verilir. Bu karar vakfın denetlenmesi ile görevli resmi makamın onayına bağlıdır.
Tasfiye halinde vakfın malvarlığı aynı gayeye hizmet eden bir vakfa veya aynı gayeye hizmet eden bir derneğe, bunlarda yoksa Şebinkarahisar Belediyesine devredilir.

ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI
KURUCULAR LİSTESİ
Acar, Ethem Çetin Menteş, B. Selçuk
Akkoyunlu, M. Ertuğrul Mıhçı, Cemil
Akkoyunlu, Veysel Turan Oktay, Şerefnur
Akşen, Dursun Okutan, Sabahattin Karakurt
Akşan, Hasan Tahsin Özalp, Hüseyin
Akşen, Turan Özcanal, Yılmaz
Bakıcı, Hayri Özdemir, Cengiz T.
Balcı, Güven Özgün, Yener
Başoğlu, Nahit Özsan, Muharrem
Bayburtluoğlu, Muammer Özsan, T. Murat
Can, Necmettin Özyeşil, Selami
Çalışkan, Osman Pazarbaş, İsmail
Çeçen, Anıl Pehlivanoğlu, Haydar
Çelikol, Ahmet Pehlivanoğlu, (Akşen) Huriye
Demirer, Ahmet Sayılgan, M. Necati
Eriş, Turan Seyhan, Refet
Eroğlu, Faruk Subaşı, Yaşar
Ertepınar, Çoşkun Şeker, Süleyman
Ertürk, Şükrü Tekışık, Ayten
Gülle, Mehmet Cemal Tekışık, Hüseyin Hüsnü
Gülle, Mustafa Kemal Tekin, H. Vamık
Kalebozan, Hasan Tiryakioğlu, Ahmet
Karabıyık, Erol Ünal Uluçeçen, Ünsal
Kaynak, Yalçın Fuat Yücel, Yaşar
Kızıloğlu, Yavuz İsmet Zaimoğlu, Ziya
Kömbe, Ali  
Kömbe, İrfan  
Köşeali, A. Zafer  

ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİ KALINMA, DAYANIİMA VE KÜLTÜR VAKFI SENEDİ
BÖLÜM : l
VAKFIN ADI :
01) Vakfın adı “ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİ KALKINMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI” kısa adı “ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI” dır.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
02) Vakfın merkezi Ankara’dır. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde şubeler, temsilcilikler ve yurt dışında temsilcilikler açılabilir. Şube ve temsilciliklerin işleyişi ayrı bir yönetmelikle hazırlanabilir.

VAKFIN AMACI :
03) Şebinkarahisar ve çevresinin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, turizm, spor, diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerekli araştırma ve çalışmaları bizzat yapmak, bu çalışmalara yardımcı olmak, öneriler hazırlamak, bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla destekleyerek çözüme kavuşturmak.

04) Vakfın amacına ulaşması için mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ;
a- Bilimsel araştırmalar yaptırmak,
b- Seminerler, konferanslar, toplantılar, eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, başka kişi ve kuruluşlarca düzenlenecek sempozyum seminer, panel, brifing gibi toplantılara temsilci göndermek suretiyle katılmak,
c- Mevzuat dahilinde her nevi eğitim ve öğretim, kültür tesisleri, kreş , okul, yurt, pansiyon kurmak ve işletmek,
d- Yurt içindeki ve dışındaki öğrencilere burs vermek,
e- Vakfın amacına uygun olarak her türlü yayın ve reklamı yapmak ve yaptırmak,
f- Dinlenme ve sosyal içerikli tesisler ile turistik ve sportif tesisler kurmak ve işletmek,
g- Yaşlı ve muhtaçlar için huzur evi açmak, sağlık hizmeti vermek,
h- Vakfa gelir sağlamak amacı ile mal varlığından çeşitli ticari, sınai ve zirai şirketler ile kamu ortaklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını satın almak, iştirak etmek, gerekirse ticari amaç taşımayan ekonomik işletmeler kurmak,
ı- Şebinkarahisar ve çevresinin folklor, kültür, turizm, el sanatları ve sosyal faaliyetlerini tanıtma, araştırma, pazarlamak gibi çalışmalarda bulunmak,
k- Yurt içi ve yurt dışında bulunan hemşehrilerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yerel ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile vakfın amaçlarına uygun faaliyet ve temaslarda bulunmak,
l- Kanuni şartlar içerisinde taşınır, taşınmaz mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı sebepler tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olma ve kullanma, sahip olduklarını satma, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfetme, mal varlığına dair bir veya birden fazla taşınmazı veya gelirlerini bir veya birçok yatırımlarda kullanmak, her türlü mal varlığını idare ve tasarruf, harcama, akit yapma, intifa haklarını kullanma, gerektiğinde ödünç alma veya verme, vakıf gayelerinden birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, Medeni Kanun 46. Maddesinde belirtildiği üzere yerine getirmek,

VAKFIN HUKUKİ DURUMU :
05) Vakıf, 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik Türk Medeni Kanunun 73, 81/B maddelerine göre kurulmuş özerk ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

BÖLÜM : ll
VAKFIN MAL VARLIĞI, GELİRLERİ, GİDERLERİ, BAĞIŞLAR, MALLARIN İDARESİ, AKÇESİ VE HESAP DÖNEMİ

VAKFIN MAL VARLIĞI :
06) Vakfın mal varlığı kurucular tarafından karşılanan 110.000.000.- TL ile her türlü kaynak, teşebbüs, İşletme ve diğer tesislerin gelirleri ile 7. Maddede belirtilen gelirlerden oluşur.

VAKFIN GELİRLERİ :
07) Vakıf, her nevi taşınır ve taşınmaz malları, nakti değeri olan malları, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini, intifa senetlerini, taşınır kıymetlerini, alacak ifade eden her nevi senetleri, kuponları bağış veya vasiyet suretiyle temellük edebilir. Vakıf, her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet, anlaşma veya başka suretlerle intikal eden tasarrufları kabul ve iktisap edebilir.
İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. Ayrıca ;
a- Vakfın gelirini arttırmak amacı ile kuracağı, iştirak edeceği işletmelerden ve sınai tesislerden sağlanan gelirler,
b- Genel, katma ve özerk bütçelerden vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar,
c- Vakfa ayrılacak veya vakıfça edinilecek taşınır ya da taşınmaz mallar ve bunların gelirleri ile sağlanan akçalı haklar.
d- Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak vakfın gayesine uygun her türlü yardım ve bağışlar.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ :
08) Yurtiçinden veya yurtdışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerek ve tüzel kişiler tarafından yapılan taşınır ve taşınmaz mal ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili, vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı bağışlar vakıf tarafından kabul olunabilir.

VAKFIN MALLARININ İDARESİ :
09) Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bütün mal ve haklar, vakfın gayesinin tahakkuku için Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Tüzüğü ve vakıf senedi hükümleri dairesinde kullanılır ve idare edilir.

VAKFIN YEDEK AKÇESİ :
10) Vakfın senelik gelirlerinden, gayesine dahil olmayan bütün masraflar ve teftiş masrafına iştirak payı ayrıldıktan sonra, geriye kalan kısımdan % 30’u yedek akçe olarak ayrılır.
Vakfın hizmetleri, idare masrafları, taahhütler karşılığı olarak yedeğe ayrılan bu melağ, vakfın beş yıllık hizmetlerini karşılayabilecek miktara ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam eder.
Yedek akçenin mal, senet, tahvil veya nakit olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu hususta kararı yönetim kurulu belirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ :
11) Tahsisli teberrular dışında kalan vakfın bütün gelirleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 337. Maddesinde sıralanan yönetim, idare, muhafaza giderleri ile kanuni teftiş ve denetleme ücretleri, vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar haricinde kalan vakıf gelirlerinin tamamı vakıf amaçlarının tahakkukuna sarf ve tahsis edilir. Vakıf, harcamalarını yıllık bütçe ve programlara göre yapar.
Bilanço ve gelir gider hesabı çıkarılması, vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetlerini açıklayan bir rapor hazırlanması zorunludur.
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ :
12) Vakıf, mali işlerde çift imza ile temsil edilir.

BÖLÜM : lll
VAKFIN ORGANLARI, TOPLANTI USULÜ, YÖNETİM VE DENETİMİ
VAKIF ORGANLARI
13) Vakfın organları şunlardır;
a- Kurucular kurulu,
b- Mütevelliler he’yeti,
c- Yönetim Kurulu,
d- Denetçiler,
e- Disiplin Kurulu,

KURUCULAR KURULU :
14) Kurucular kurulu, vakıf senedinde ad, soyad ve adresi yazılı olanlar ile aşağıdaki şekilde kurucu heyet üyesi sıfatı kazananlardan oluşur.

Kurucu üyelerden her biri vakfın tescil ve teşkilini takip eden üç ay zarfında kapalı bir zarf içinde, ileride kurucu heyet üyesi olarak kendi yerlerini alacak bir veya fazla adayın adı, soyadı ve adreslerini vakıf yönetim kurulu başkanına verirler. Bu zarflar verenlerce her zaman değiştirilebilir.

Vefat, istifa, kanuni kısıtlama görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hastalık hallerinde üyenin verdiği gizli zarf yönetim kurulunca açılarak, gösterdiği aday veya adaylardan biri, bu kurulun teklifi ile kurucular kurulu tarafından üyeliğe seçilir. Yeni seçilen üye içinde aynı usuller geçerlidir.

Kurucu üyenin zarf vermemesi veya verdiği zarfta aday bulunmaması veya gösterdiği aday ve adayların medeni haklarını kullanmama ehliyetine haiz olmamaları sebebi ile seçilme niteliklerini taşımamaları halinde, yönetim kurulu, mütevelli heyetin içinden, boşalan üye sayısının iki katı kadar aday teklifinde bulunur. Kurucular kurulu bu adaylar arasından seçimi yapar ve seçilecek o kişi kurucular kurulu üyesi olur.

Kurucular kurulu, yönetim kurulunun veya üyelerinden (1/5)inin çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Kurucular kurulu, yönetim kurulu önerilerini ve vakfın genel durumunu, gerekli gördüğü diğer konuları inceleyerek görüş ve kararını belirler.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN KURULUŞU
15) Mütevelliler heyeti;
1- Vakfın kurucuları,
2- Vakfa yaptığı bağışlar veya olağanüstü hizmetleri sebebi ile kurucular kurulunca, yönetim kurulunun teklifi üzerine kendilerin üyelik sıfatı verilenlerden oluşur.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI VE MÜZAKARE USULÜ :
16) Mütevelli heyeti, üye sayısının en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantıyı yönetmek üzere, üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Mütevelli heyet her yıl aralık ayı içinde vakıf merkezinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, üyelerin en az 1/5inin veya yönetim kurulunun yazılı isteği üzerine, istem tarihinden itibaren en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya davet olunabilir.

Toplantıların yeri, gün ve saati, üyelere taahhütlü mektupla en az 15 gün önce duyurulur. Gerekirse bir gazete ile de ilan edilebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ :
17) Mütevelliler heyeti, vakfın genel yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organı olup görev ve yetkileri şunlardır.
a- Yönetim kurulu üyelerini, denetçileri ve disiplin kurulu üyelerini seçmek ve gerektiğinde kısmen veya tamamen görevden almak,
b- Vakfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gereken birim ve kadroları, yönetim kurulunun teklifi ile gerekirse kurmak ve kaldırmak,
c- Yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek,
d- Vakfın tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak,
e- Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki taklitleri, teklifleri, kabul ve reddetmek,
f- Yıllık bütçe, kadro cetveli, bilanço, gelir gider hesabı, yönetim kurulu ve denetçiler raporlarını kabul veya reddetmek,
g- Hak ve menfaati haleldar olanların itirazlarını son merci olarak karara bağlamak,
h- Bu vakıf senedinde gösterilen diğer görevleri yapmak,

YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ :
18) Yönetim kurulu, mütevelliler heyetince 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıldır.

Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter seçer.

Yönetim kurulu, en az ayda bir defa vakıf idare merkezinde başkanın çağırısı üzerine toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantıda alınan kararlar tutulacak karar defterine geçirilir. Ve aynı gün toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
19) Yönetim kurulu, vakıf amacının gerçekleşmesi için gerekli bütün işleri yapmakla görevli olup, vakfı kanunlar, tüzükler ve vakıf senedi hükümlerine uygun olarak idare etmekle sorumlu olup, vakfı temsile yetkilidir. Başlıca yetkileri şunlardır ;
a- Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü kararı almak ve karar gereklerini yerine getirmek,
b- Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve mütevelliler heyetinin onayına sunmak,
c- Vakfı temsil etmek, Vakfı temsil ve ilzama yetkili olanları ve dereceleri tespit etmek,
d- Vakfı mahkemelerde, resmi kuruluşlarda temsil etmek, sulha, ibraya, feragata yetkili bulunmak,
e- Yönetmelik ve tüzük değişikliklerini hazırlayıp mütevelliler heyetinin onayına sunmak,
f- Mütevelliler heyetinin süresi içinde olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak,
g- Kurucular kurulunu toplantıya çağırmak,
h- Belirli işler için lüzumlu vekaletnameleri vermek,
ı- Usulüne uygun olarak karar, muhasebe, demirbaş vesair defter ve kayıtları tutmak ve zutturmak,
k- Kurulacak birimler personelini tayin etmek, gerektiğinde görevden almak, her türlü görevlinin görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerini tespit etmek,
l- Vakfın gelirini artırıcı her türlü tedbiri almak,

DENETÇİLER :
20) Mütevelliler heyeti, kendi arasından üç yıl için iki asıl iki yedek denetçi seçer. Denetçiler en az 6 ayda bir vakfın defter, hesap ve yazışmalarını, dilediği zamanlarda tetkik eder. Vakıf senedine, mütevelliler heyeti ve yönetim kurulu kararlarına veya muhasebe esaslarına bir aykırılık görürse keyfiyeti derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Ayrıca faaliyetle ilgili olarak her yıl sonunda mütevelliler heyetine bir rapor verir.

DİSİPLİN KURULU :
21) Disiplin kurulu, mütevelli heyetin kendi aralarında seçtikleri üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Ayrıca yönetim kurulu kendi arasından iki temsilci ile katılır. Disiplin kurulu kendi arasından bir başkan, bir raportör seçer. Disiplin kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Disiplin kurulu vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyeler ile ilgili tahkikat ve incelemeye yetkilidir. İhtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verebilir. Bu kararlar mütevelliler heyetinin onayı ile kesinleşir. Disiplin kurulu üyeleri, mütevelliler heyetindeki, bu madde ile ilgili oylamalarda oy kullanamaz.

ONUR ÜYELERİ :
22) Onur üyeleri, Türkiye çapında temavüz etmiş, hizmet ve eserler vermiş ilim adamları, idareciler, sanatkarlar, yazarlar, vakfa büyük bağışta bulunanlar, başarılı iş adamları ve sporcular ile sair kişilerden yönetim kurulunun teklifi ve mütevelliler heyetini tasvibi ile onur üyeliğine kabul edilir.

Onur üyelerinin tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmak ve kendilerini ödüllendirmek üzere yılda bir defada yönetim kurulu ile birlikte toplantı düzenlenir.

BÖLÜM : IV
VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, VAKFA YAPILACAK HİZMETLER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ VE VAKFIN SONA ERMESİ

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
23) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun oy birliği ile teklifi ve mütevelliler heyetinin en az yarısından bir fazlasının kabul oyu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayı ile gerçekleştirilebilir.

Türk Medeni Kanunun, 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 80/A maddesi hükmü mahfuzdur.

VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
24) Vakıf mütevelliler heyeti, denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak mütevelliler heyet kararı ile yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine belli bir ücret verebilir.

Vakıf hizmetleri için seyahat eden üye ve personele verilecek yolluk ve ücret miktarları her yıl mütevelliler heyeti kararı ile ayrıca tespit edilir.

VAKFIN TÜZÜĞÜ :
25) Vakfın, mütevelliler heyetince bu vakıf senedine ve mevzuat esaslarına göre hazırlanacak ve tüm üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilecek bir tüzüğe göre idare ve temsil olunur. Tüzüğünün müzakeresinde her madde ayrı ayrı müzakere edilir ve üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ :
26) Vakfın amacının tahakkuku imkansız hale gelirse, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelliler heyetinin üye tam sayısının3/4 çoğunluğunun oyu ile son bulmasına karar verilebilir.

Sona erdirme kararından sonra yapılacak tasfiye sonucu mevcut bütün mal varlığı, vakfın amaçlarının aynen muhafazası kayıt ve şartı ile aynı gayeye hizmet eden bir vakfa, vakıf yoksa aynı amaca hizmet eden derneğe, dernek yoksa Şebinkarahisar Belediyesi’ne devir kararı alınır.

Vakıf herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair mütevelliler heyetince alınan kararın sicile tescili denetleme makamının kabulüne bağlıdır.

Tasfiye halinde, yönetim kurulu tasfiye heyeti olarak görev yapar. Tasfiye heyeti en az 3 kişiden teşekkül eder. Bunlara mahkemece takdir olunacak ücret verilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ :
27) Vakıf, 13.07.1987 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve ilgili resmi kuruluşların denetimine tabidir.
Bu vakıf senedinde açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM : V
GEÇİCİ HÜKÜMLER :
Geçici Madde 01) Aşağıdaki şahıslardan teşekkül eden geçici yönetim kurulu, vakfın kuruluş ve tescil formalitelerini takiben bütün yetkileri kullanır.

Geçici Madde 02) Geçici Yönetim Kurulu, vakıf senedinin tescilini takip eden 2 ay içinde kurucular kurulunu toplantıya çağırıp ve bu vakıf senedindeki esaslara göre yönetim, denetim ve disiplin kurumlarının teşekkülünü sağlar.

Geçici Madde 03) Geçici yönetim kurulu oy birliği ile “ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİ KALKINMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI”nın noter, mahkeme ve sair merciler nezdinde temsil ve işleri yürütmek üzere Ankara Barosu Avukatlarından TURAN AKŞEN ittifakla seçilmiştir.

Geçici Madde 04) Geçici Yönetim Kurulu üyeliklerine ;
Başkanlığa : Prof. Dr. MUHARREM ÖZSAN
Başkan Yardımcılığına : SEBAHADDİN KARAKURT OKUTAN,
Sekreterliğe : Av. TURAN AKŞEN
Muhasipliğe : ÜNSAL ULUÇEÇEN
Üyeliğe : CEMİL MIHÇI
Üyeliğe : HAYDAR PEHLİVAN
Üyeliğe : HASAN VAFIK TEKİN
İttifakla seçilmiştir.

ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİ KALKINMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI
ŞEBİNKARAHİSAR ŞUBESİ YÖNETMELİĞİ
KURULUŞ :
Madde 1 : Vakıf Resmi Senedinin 2. maddesi hükmü ve Mütevelliler Kurulu’nun …/…/19… tarihli kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün …/…/19… tarih ve …….. sayılı izni uyarınca Şebinkarahisar ve Çevresi Kalkınma, Dayanışma ve Kültür Vakfı …………… Şubesi kurulmuştur.

Aşağıdaki maddelerde Şebinkarahisar ve Çevresi kalkınma, Dayanışma ve Kültür Vakfı, (Vakıf); ……….. Şubesi (Şube) kısa adlarıyla anılmıştır.

AMAÇ
Madde 2 : Şubenin amacı, Vakıf Resmi Senedinin 2. maddesinde belirtilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında hizmetler sunmak ve Vakfı temsil etmektir.

HUKUKSAL DURUM
Madde 3 : Şube, yasalar ve vakıf Resmi Senedi hükümleri gereğince Vakfa bağlı, hak ve varlığı Vakıf bünyesinde dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, vakıf araç ve çalışma konuları doğrultusunda yönetim organlarının kararı ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, Vakıf ilişkileri ve karar yetkileri bu yönetmeliğin 4. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Vakfın sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Vakıf iç organıdır.

VAKIFLA İLİŞKİLER
Madde 4 :Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Vakıf merkezinin kara ve denetimine bağlıdır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Şube Yönetmenler ile Yönetim Kurulunun yasalar, Vakıf Resmi Senedi ve Şube Yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip uygun kararlar almasını isteyebilir. Anılan kurulların eski kararlarında direnmeleri üzerine kesin karar Mütevelliler Kurulunca verilir.

Yönetmenler Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Kurulunun kararı ile görevden alınabilir ve yerlerine seçim yapılabilir. Seçilenler görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

Madde 5 : Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.
5.1) Yönetmeler Kurulu
5.2) Yönetim Kurulu
5.3) Denetçiler

Yönetmenler Kurulu
Madde 6 : Yönetmenler Kurulu, Kurucular ile birlikte Yönetmenler Kurulu tarafından seçilen (20) yönetmenden oluşur.

Yönetenler herhangi birisinin ölüm, sürekli hastalık, toplantılara devamsızlık, amaç ve çalışma konularına ilgisizlik gibi nedenlerle görevinin yapamaz duruma gelmeleri ya da istekleriyle ayrılmaları halinde yerlerine yönetmenler Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile seçim yapılır.

Yönetmenler Kurulunun Toplantı İlkeleri Madde 7 : Yönetmenler Kurulu, Başkanının çağrısı ve düzenleyeceği gündem üzerine her yıl Ocak ve Ekim aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

Yönetmenler Kurulu, ilk toplantısında seçtiği Başkan ve Yönetim Kurulu Sekreterinin yönetiminde en az (11) yönetmenin katılması ile çalışmalarına başlar ve kararlarını, katılanların yarından bir fazla oy çoğunluğu ile alır.

Yönetmenler Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 8 : Yönetmenler Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Vakfın amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararları almak,
8.2) Ocak ayı toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetimcilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini onaylamak Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
8.3) Ekim ayı toplantısında, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programı ve Denetçilerin denetim raporunu görüşmek, bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgeleri ve plasman planını onaylamak, üç yıl süre ile geçerli olmak üzere Yönetmenler Kurulu Bakanı, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek Denetçileri seçmek,
8.4) Yönetim Kurlu, Denetçiler ve yönetmenlerin dilek ve önerileri hakkında karar vermek,
8.5) Şube Yönetmeliği ve işlemleri ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Vakfın onay ve kararını gerektiren konularda görüş ve öneri saptamak,
8.6) Yönetmenler Kurulundan ayrılması gereken yönetmeler ile yerlerine seçileceklere ilişkin Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar vermek,
8.7) Şube Yönetmeliğinde yer alan görev ve yetkileri kullanmak,

Yönetmenler Kurulu
Madde 9 : Yönetim Kurulu, Yönetmenler Kurulu Başkanı ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
Yönetmenler Kurlu Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olup yapılacak ilk toplantıda bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçilir.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı (3) tür. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan ya da özürlü olsa dahi bir çalışma döneminde düzenlenen toplantıların yarısına katılmayan üyeler ayrılmış sayılırlar ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 10 : Yönetim Kurulunun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
10.1) Şubeyi Başkan aracılığı ile temsil etmek,
10.2) Mütevelliler Kurulu toplantısına katılacak Başkan ya da Başkan yerine diğer üyenin belirteceği Şube görüş ve önerilerini saptamak,
10.3) Şube ve çalışma alanı kapsamında Vakıf Resmi Senedinin 3 ve 15. maddesinde gösterilen işlemleri yapmak,
10.4) Şube çalışma programı, bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgeleri ve plasman planı ile çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
10.5) Vakıf amaç ve çalışmaları doğrultusunda Şube çalışma alanı kapsamında çalışmalar yapmak ve uygulamak,
10.6) Şube personelini atamak ve gereğinde görevden almak,
10.7) Vakıf ve Yönetmenler Kurulu kararlarını uygulamak, Denetçilerin dilek ve önerileri hakkında karar vermek,
10.8) Yönetmenler Kurulundan ayrılmaları gereken yönetmenler ile yerlerine seçilecekler için önerilerde bulunmak,
10.9) Yönetmenler Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanan Şube bütçe yönetmeliği, plasman planı, gelir-gider çizelgesi ile çalışma ve denetim raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgesini vakfa yollamak,
10.10) Şube Yönetmeliğinde yer alan görev ve yetkileri kullanmak,

Denetçiler
Madde 11: Denetçiler, iki asıl ve iki yedek olmak üzere, Yönetmenler Kurulu kararı ile yönetmenler arasından ya da dışarıdan seçilirler.

Denetçiler en az üç ayda bir Şube hesap ve işlemleri ile defterlerinde yapacakları incelemelere ilişkin görüş, istek ve önerilerini bir raporla Yönetim Kuruluna, bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgeleri ve plasman planı ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkında görüş, istek ve önerilerini ise Yönetmenler Kuruluna sunarlar.

Şube Malvarlığı
Madde 12: Şube kurucularının, kuruluş ile birlikte özgüledikleri ………………….. lira ile kuruluştan sonra edinilecek taşınır ya da taşınmaz mallar Şubenin mal varlığını oluşturur.

Şube malvarlığı, Vakıf malvarlığı içinde olup hiçbir biçimde amaç ve çalışma konuları dışında kullanılamaz, harcanamaz.

Diğer hükümler
Madde 13 : Bütçe, mali uygulama, yedek akçe, plasman planı, ücretsiz çalışma, Şube mallarında değişiklik gibi bu yönetmelikte bulunmayan hükümler yerine Vakıf Resmi Senedinde ki hükümler, Şube ve çalışma alanı kapsamında benzer olarak uygulanır.

Dağılma
Madde 14 : Şube, Yönetmenler Kurulu ya da Mütevelliler Kurulu’nun 1/3 çoğunluk oyu ile dağıtılabilir.

Kurucular
Madde 15 : Şube kurucularının ad ve soyadları, meslek ya da işleri, konutları ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir. (en az (10), en çok (20))
15.1)
15.2)

Kuruluştaki Yönetim Kurulu
Madde 16 : Kuruluşta ki Yönetim Kurulu aşağıda gösterilmiştir.
16.1) Yönetmenler ve Yönetim Kurulu Başkanı :
16.2) Başkan Yardımcısı :
16.3) Sekreter :
16.4) Sayman :
16.5) Üye :

Tamamlama
Madde 17 : Kuruluşta ki Yönetmenler Kurulu sayısında ki eksiklikler ve Yönetim Kurulu yedek üyeleri ile asıl ve yedek Denetçiler bu yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

Yürürlük
Madde 18 : Bu yönetmelik, Mütevelliler Kurulu Kararı tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.